KALATALOUDEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA pdf

Iijoen alaosa Raasakan voimalaitoksesta mereen ja Iijoen edustan merialueen  himoituimmat saaliskalat ovat lohi ja taimen, siika, nahkiainen. Taimensaaliit ovat viime vuosina lisääntyneet tuntuvasti: istukastaimenet kasvatetaan nykyisin Iijokisuulla Raasakan kalanviljelylaitoksella, kalastuskunnat harjoittavat taimenen viivästettyjä istutuksia ja vuodesta 2009 alkaen taimenistutusten määrä on yli kaksinkertaistunut. Kaikki tämä näkyy taimensaaliissa. Taimenta tulee runsaimmin jokeen heti keväällä, tavallisesti elokuun alussa ja vastaavasti aivan myöhään syksyllä, jolloin muu pyynti on vähäistä. Ison lohen paras saalisaika on kesäkuu ja pienemmän lohen eli kossin aika heinä-elokuu. Lohen ottivietti  Iijoen alaosalla  (aivan samoinkuin Tornionjoen alaosalla) on heikonlainen. Viehevälineillä lohen saantiin vaaditaankin joko kalaonnea tai todellista ammattitaitoa. Iijoen alaosan paikallinen patopyynti on tehokasta ja saaliit ovat ajoittain runsaita.

Lohta on istutettu Iijoen alaosalle vuosittain  300.000  ja taimenta 27.000 kappaletta. Vuodesta 2009 alkaen taimenen istutusmäärä on 57.000 ja lohien 270.000. Lohista valtaosa lohen vaelluksen aikana Itämerellä, vastaavasti taimensaalis pelkästään Iijoella ja sen lähialueella. Istutusmuutos näkyy merkittävällä tavalla taimensaaliin lisääntymisenä. Siikasaaliit ovat Iijokisuulla turvattuja, siikaa istutetaan sekä 1-kesäisenä (n 1 miljoona) että vastakuoriutuneena (n.10 miljoonaa),

Iijoki on edelleen Suomen paras nahkiaisjoki. Saaliit ovat vähentyneet kuten muillakin joilla. Nahkiaiskannan turvaamiseksi Iijoella siirretään voimalaitoksen yli 60.000 nahkiaista nousevien nahkiaisen määrät vaihtelevat nykyisin 100.000 – 300.000 kappaleen välillä (aiemmin jopa 800.000)